Woda mineralna a źródlana

Powrót Powrót

Na podstawie obowiązujących przepisów w Polsce wyróżniamy trzy rodzaje wód, nazywanych wodami butelkowanymi:

- naturalne wody mineralne

- wody źródlane

- wody stołowe

 

Główną zaletą wszystkich trzech kategorii wód jest pierwotna czystość, ze względu na pochodzenie wód z zasobów podziemnych chronionych od zanieczyszczeń, oraz ze względu na brak działań po stronie producenta, które mogłyby zmienić naturalne właściwości chemiczne i stan mikrobiologiczny wód podczas procesu rozlewania. Oznacza to, że woda butelkowana jest wodą o zachowanym naturalnym składzie mineralnym.

 

Przepisy prawne określają szczegółowe i rygorystyczne wymagania, które powinny spełniać wody butelkowane. Wszystkie wody podziemne przed butelkowaniem muszą uzyskać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgoda jest udzielana na podstawie oceny dokonanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.

 

Aby woda mogła zostać zakwalifikowana jako naturalna woda mineralna musi zostać oceniona pod względem:

- geologicznym i hydrogeologicznym;

- fizycznym, chemicznym i fizykochemicznym;

- mikrobiologicznym;

- farmakologicznym,

- fizjologicznym i klinicznym, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na konieczność potwierdzenia szczególnych właściwości.

 

Skład chemiczny i inne właściwości naturalnej wody mineralnej powinny pozostać stałe (w ramach naturalnych wahań) w trakcie czerpania wody z danego otworu.

W znakowaniu naturalnych wód mineralnych producenci mogą używać określeń np.:

 

- niskozmineralizowana (ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa od 500 mg/l)

- średniozmineralizowana (o zawartości soli mineralnych na poziomie pomiędzy 500—1500 mg/l)

- wysokozmineralizowana (ogólna zawartość soli mineralnych jest większa od 1500 mg/l)

- odpowiednia dla diety ubogiej w sód (zawartość sodu jest niższa od 20 mg/l)

 

Wody źródlane, stołowe i naturalne wody mineralne dzielimy dodatkowo według stopnia nasycenia dwutlenkiem węgla na:

 

- wody nienasycone dwutlenkiem węgla — niegazowane;

- wody niskonasycone dwutlenkiem węgla — do stężenia 1500 mg/l CO2;

- wody średnionasycone dwutlenkiem węgla — od 1500 do 4000 mg/l CO2;

- wody wysokonasycone dwutlenkiem węgla — powyżej 4000 mg/l CO2.