Jak wykorzystujemy zasoby wodne?

Powrót Powrót

Wykorzystanie zasobów wody słodkiej w Europie jest różne. W większości krajów sektory: rolny, przemysłowy i energetyczny dominują w zużyciu zasobów wodnych. Jedynie na Malcie, w Danii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Chorwacji zużywa się powyżej 50% pobranej wody dla celów spożywczych. Średnia dla wszystkich krajów EUREAU poboru wody dla celów spożywczych wynosi poniżej 18%.


Traktowanie wody jako dobra powszechnego i  uznanie jej zasobów za nieograniczone. doprowadziło do degradacji wód stanowiących zapas wody pitnej dla przyszłych pokoleń. Problem  stał się impulsem do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, mających na celu ochronę zasobów wodnych. Unia Europejska wydała szereg przepisów tzw. „dyrektyw wodnych”, jednak dostrzegła konieczność wprowadzenia spójnych ram regulujących przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej. Takim zintegrowanym aktem prawnym jest Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która będzie obowiązywać od 2015 roku. Podstawowym zadaniem RDW jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody na potrzeby m. in. przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. RDW wprowadza planowanie gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, ze szczególnym naciskiem na współpracę międzynarodową na obszarach dorzeczy o charakterze międzynarodowym.