Bezpieczna woda z wodociągu

Powrót Powrót

W śród krajów członkowskich EUREAU 95% ludności jest podłączonych do usług wodociągowych, a 84% populacji ma dostęp do kanalizacji, z czego 94% korzysta również z oczyszczania ścieków. Usługi wodne i kanalizacyjne odgrywają znaczącą rolę ekonomiczną, dostarczając ponad 600. 000 miejsc pracy oraz ponad 33. 000 mln euro inwestycji rocznie. 


W Polsce, według danych GUS, w latach 2003 – 2013 wybudowano 60 tys. km sieci wodociągowej. Nakłady poniesione-  to 27,2 mld zł w tym: ujęcia i odprowadzenia wody – 13,1 mld zł, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody – 4,48 mld zł.

 

Woda zanim trafi do naszych kranów wymaga szeregu zabiegów oczyszczających. Musi   bowiem spełniać określone kryteria jakości stanu fizykochemicznego i biologicznego tak, aby jej spożycie nie zaszkodziło naszemu zdrowiu. Przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są bardzo rygorystyczne. Dotyczy to zarówno dyrektyw unijnych, jak i norm krajowych. Najważniejsze z nich to: Dyrektywa Unii Europejskiej z 3 listopada 1998 r. dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 98/83/WE (Dz.U. L 330 z 5.12.1998),  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728). 


Zgodnie z nimi, woda nie może zawierać mikroorganizmów  i pasożytów oraz substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu. Norma dotyczy różnych właściwości wody – biologicznych, chemicznych i fizykochemicznych oraz organoleptycznych – takich jak smak, zapach, barwa.


W zależności od tego czy woda  będzie pochodziła z wód powierzchniowych czy gruntowych  liczba etapów oczyszczania  będzie różna. Jeśli źródłem wody pitnej będą studnie, to proces uzdatniania będzie wymagany w niewielkim stopniu. Sytuacja będzie bardziej skomplikowania jeśli woda będzie pochodziła z wód powierzchniowych.  Dlatego stan zanieczyszczeń wód i jakość  oczyszczania ścieków ma duże znaczenie dla procesu uzdatniania wody pitnej.